Dick en Anneke van Scharrenburg

Dick en Anneke van Scharrenburg

Dick doet o.a. evangelisatie op straat (de ‘cold call’-methode) en hij vertelt met warmte op scholen hoe je van een vreemdeling Gods kind kan worden met de tabernakel als concreet voorbeeld. Anneke werkt bij de IKEG en maakt werkjes voor kinderclubs. Wil je meer weten, lees hun nieuwsbrief of kom ook 18 maart, 11:00 uur.

Nieuwsbrief EV-mobiel 2018 -2

BeterBijbel.nl

BeterBijbel.nl

Elke dag kort je Bijbelkennis testen op BeterBijbel.nl

Dagelijks online en binnen twee minuten je Bijbelkennis testen? Vanaf vandaag kan dit via www.BeterBijbel.nl. Achter de schermen heeft een team van maar liefst 25 medewerkers hard gewerkt om meer dan 2500 vragen te maken en te testen. Vanaf vandaag is BeterBijbel.nl online en kunnen deelnemers gratis hun Bijbelkennis testen.

Lees Meer Lees Meer

Aankomende diensten

Aankomende diensten

18 maart 2018
 • Themadienst: Evangelisatie Mobiel

  Door Dick en Anneke van Scharrenburg.
  11.00 uur

  zondag 18 maart 2018

20 maart 2018
 • Bijbelbespreking,  inleiding door br. Cor Bunk

  Handelingen 18 t/m 19 vers 7
  20.00 uur

  dinsdag 20 maart 2018

25 maart 2018
 • Vrije Woordbediening

  11.00 uur

  zondag 25 maart 2018

30 maart 2018
 • Eredienst met avondmaal

  Tijd: 19.00 uur

  vrijdag 30 maart 2018

8 april 2018
 • Woordbediening door br. Rudi Hakvoort

  Thema: Leren van Israël na de ballingschap!       

  2.   Het volk van God (de boodschap van de profeet Maleachi)

   11.00 uur

  zondag 8 april 2018

Creche

Creche

Alle kinderen van 0 tot 4 jaar zijn van harte welkom in de crèche. Vanaf 9:30 uur staat een oppasteam klaar om de kinderen op te vangen. 

Tijdens de kerkdiensten in Uitzicht hebben de jongste kinderen ‘s morgens hun eigen programma in de crèche. Op die manier kunnen de ouders rustig bij de dienst aanwezig zijn.

We vinden het belangrijk dat kinderen graag naar de crèche komen, zich er thuis voelen en de ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen en spelenderwijs met de Bijbel kennis te maken. Daarnaast leren de kinderen op de crèche leeftijdgenootjes uit de kerk kennen, met wie ze dan in de toekomst naar de kinderclub toe zullen gaan. Zo kunnen vriendschappen tot bloei komen.
Voor kinderen vanaf 4 jaar is er kinderclub.

Ben je nieuw of eenmalig in de kerk? Spreek gerust de oppassende ouders even aan voor bijzonderheden.

Diensten

Diensten

Elke zondagochtend hebben we aaneensluitend twee diensten, de eredienst en de woorddienst. U bent hierbij van harte welkom.

09.30 uur:        eredienst
Ca. 10.30 uur:   koffiepauze
Ca. 10.45 uur:   woorddienst
Ca. 12.00 uur:   einde

Elke dinsdagavond van 20.00 – 21.15 uur is er een gemeentelijke gebedsdienst. De derde dinsdagavond in de maand is er geen gebedsdienst maar een bijbelstudie

Eredienst

De eerste dienst op zondagochtend is bedoeld om God te eren. Wij doen dit onder meer door het zingen van liederen, het uitspreken van gebeden en het nadenken over gedeelten uit de Bijbel. Centraal staat elke week de viering van het avondmaal, een herinnering aan het verlossend lijden van Jezus Christus en een symbool van de verbondenheid van christenen. Hierbij nemen we een stuk van een brood en drinken we uit een beker wijn en geven die aan elkaar door.

Als u christen bent en graag wilt deelnemen aan het avondmaal, vragen we u vriendelijk vooraf contact met ons op te nemen voor een kort kennismakingsgesprek.

Woorddienst

De tweede dienst op zondagochtend is bedoeld om naar God te luisteren. Meestal houden één of enkele ‘broeders’ een toespraak, gebaseerd op studie van de Bijbel en een persoonlijke relatie met God. Ook samenzang en gebed maken deel uit van deze dienst.

Wie er spreekt, en waar over, wordt 2 keer per maand vrijgelaten; een keer per maand wordt er een spreker van te voren uitgenodigd en  één keer per maand is er een themadienst.

Tijdens de diensten is er crèche voor kinderen tot 4 jaar.

Gebedsdienst

In de wekelijkse gebedsbijeenkomst (bidstond) bidden we onder andere voor elkaar, voor mensen om ons heen, voor mensen ver weg, voor onze regering en voor problemen die we dagelijks in het nieuws horen. We bidden voor geestelijke groei en uitbreiding van Gods gemeente. Ook danken we God voor verhoorde gebeden en andere dingen die ons blij maken

Naast de genoemde diensten zijn er door de week diverse bijeenkomsten in kleine groepen.

Kenmerken van onze gemeente

Kenmerken van onze gemeente

We voelen ons met alle christenen verbonden. Dat wil niet zeggen dat we als christenen allemaal hetzelfde denken en doen. We noemen hier een aantal kenmerken waarmee we ons soms onderscheiden van andere christenen. Deze kenmerken vormen niet de essentie van ons geloof: Jezus Christus heeft zelf duidelijk aangegeven dat hij wil dat zijn volgelingen één zijn. Waar het echt om draait kunt u lezen onder ‘wat geloven wij’.

Diensten

Net zoals andere Vergaderingen van Gelovigen in Nederland zijn wij een gemeenschap van christenen zonder vaste voorganger of predikant. Iedere zondag hebben wij een eredienst met avondmaalsviering. Daarbij nemen de mannen een sturende rol door bijvoorbeeld een gebed uit te spreken, een lied op te geven of iets voor te lezen uit de Bijbel.

Na een koffiepauze is er een tweede dienst met een toespraak.

Doop en avondmaal

Wij zijn gewoon dat er gedoopt wordt op grond van persoonlijk getuigenis van geloof, door onderdompeling. We stellen deze vorm van doop echter niet als voorwaarde voor deelname aan het avondmaal en/of uitoefening van geestelijke gaven. Deel nemen aan het avondmaal is mogelijk voor iedereen die zich een kind van God weet op grond van het plaatsvervangend sterven en weer levend worden van Jezus Christus. Wat hier bij hoort, is in vrede leven met je medegelovigen en het voornemen te leven naar Gods wil.

Bezoekers die aan het avondmaal willen deelnemen, spreken we graag voor de dienst. We verwachten verder dat ze ook deelnemen aan het avondmaal in hun eigen gemeente.

Gaven

Wij streven naar een structuur die iedereen de ruimte biedt om de gaven die de Heer geeft ook daadwerkelijk uit te oefenen tot stichting van de gemeente. We rekenen hierbij op de leiding van de Heilige Geest. We geloven dat God hier iedereen voor kan gebruiken, en hebben daarom geen formele ambtsopvatting. Wel zijn we er van overtuigd dat een zekere mate van organisatie nodig is voor het goed functioneren van de gemeente. Dit heeft bij ons de vorm van een aantal teams die verschillende aspecten van ons gemeenteleven behartigen, en een team van oudsten voor de overkoepelende leiding.

Spontaniteit

Wij beperken ons in regelgeving en organisatie. Zo hebben wij geen geschreven geloofsbelijdenis of kerkorde. Ook hebben wij geen vaste liturgie voor het verloop van de gemeentelijke diensten. Hoewel we natuurlijk wel gewoontes hebben, laten we tijdens de diensten graag ruimte open voor spontaniteit onder leiding van de Heilige Geest.

Verantwoording

Wij zijn voorstanders van een zekere mate van zelfstandigheid, d.i. eigen verantwoordelijkheid, voor iedere plaatselijke vergadering. Wij zijn primair tegenover de Heer verantwoordelijk, niet tegenover overkoepelende organen of broeders met interlokaal gezag.

Wat geloven wij

Wat geloven wij

Christenen geloven dat er een God is die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Zo schiep God ook de mens, de kroon van de schepping, naar zijn beeld, met een ziel en een vrije wil; met de bedoeling een relatie met hem te onderhouden. Deze relatie is kapot gegaan toen de mens tegen God in opstand kwam door zijn geboden naast zich neer te leggen.

Onze bron van informatie is de Bijbel. We geloven dat de Bijbel door God zelf geïnspireerd is. Door de Bijbel te bestuderen kunnen we God leren kennen, en ontdekken wat God van ons verlangt.

We geloven dat Jezus Christus, de Zoon van God, twintig eeuwen geleden mens is geworden om zijn God en Vader te eren en onze verbroken relatie met God te herstellen. Hij leefde precies naar Gods voorschriften, eerde zijn Vader tijdens heel zijn leven, en maakte door zijn woorden en daden God bekend aan de mensen. Toch werd Hij door deze zelfde mensen verworpen en gedood aan een kruis. Christenen geloven dat dit Jezus niet ‘overkwam’, maar dat dit de uitvoering was van Gods plan zoals voorspeld in de Bijbel: de rechtvaardige Christus zou sterven voor hen die in Hem zouden geloven: Hij droeg zowel onze schuld als onze straf.

Christenen zijn dus niet ‘beter’ dan andere mensen; ze hebben alleen hun schuld erkend voor God en zijn grote geschenk dankbaar aangenomen: God adopteert hen zelfs als zijn zonen en dochters!

We geloven dat Jezus na drie dagen weer levend is geworden. Dit is het bewijs dat Hij God is, en macht heeft over de dood. Hij is teruggegaan naar zijn Vader in de hemel. Hij zal terugkomen om over de wereld te oordelen. De mensen die bij Hem horen zullen eeuwig bij Hem zijn. De anderen zullen eeuwig uit Gods nabijheid worden verwijderd. Dit is waarom christenen hun geloof zo belangrijk vinden: de keuze voor of tegen God die nu gemaakt wordt is bepalend voor de eeuwigheid.

God begeleidt zijn kinderen met zijn Woord (de Bijbel) en zijn Geest. Ook roept Hij hen op samen op te trekken als zijn gemeente (kerk). Op die manier mogen we op aarde iets van God weerspiegelen