Kenmerken van onze gemeente

Kenmerken van onze gemeente

We voelen ons met alle christenen verbonden. Dat wil niet zeggen dat we als christenen allemaal hetzelfde denken en doen. We noemen hier een aantal kenmerken waarmee we ons soms onderscheiden van andere christenen. Deze kenmerken vormen niet de essentie van ons geloof: Jezus Christus heeft zelf duidelijk aangegeven dat hij wil dat zijn volgelingen één zijn. Waar het echt om draait kunt u lezen onder ‘wat geloven wij’.

Diensten

Net zoals andere Vergaderingen van Gelovigen in Nederland zijn wij een gemeenschap van christenen zonder vaste voorganger of predikant. Iedere zondag hebben wij een eredienst met avondmaalsviering. Daarbij nemen de mannen een sturende rol door bijvoorbeeld een gebed uit te spreken, een lied op te geven of iets voor te lezen uit de Bijbel.

Na een koffiepauze is er een tweede dienst met een toespraak.

Doop en avondmaal

Wij zijn gewoon dat er gedoopt wordt op grond van persoonlijk getuigenis van geloof, door onderdompeling. We stellen deze vorm van doop echter niet als voorwaarde voor deelname aan het avondmaal en/of uitoefening van geestelijke gaven. Deel nemen aan het avondmaal is mogelijk voor iedereen die zich een kind van God weet op grond van het plaatsvervangend sterven en weer levend worden van Jezus Christus. Wat hier bij hoort, is in vrede leven met je medegelovigen en het voornemen te leven naar Gods wil.

Bezoekers die aan het avondmaal willen deelnemen, spreken we graag voor de dienst. We verwachten verder dat ze ook deelnemen aan het avondmaal in hun eigen gemeente.

Gaven

Wij streven naar een structuur die iedereen de ruimte biedt om de gaven die de Heer geeft ook daadwerkelijk uit te oefenen tot stichting van de gemeente. We rekenen hierbij op de leiding van de Heilige Geest. We geloven dat God hier iedereen voor kan gebruiken, en hebben daarom geen formele ambtsopvatting. Wel zijn we er van overtuigd dat een zekere mate van organisatie nodig is voor het goed functioneren van de gemeente. Dit heeft bij ons de vorm van een aantal teams die verschillende aspecten van ons gemeenteleven behartigen, en een team van oudsten voor de overkoepelende leiding.

Spontaniteit

Wij beperken ons in regelgeving en organisatie. Zo hebben wij geen geschreven geloofsbelijdenis of kerkorde. Ook hebben wij geen vaste liturgie voor het verloop van de gemeentelijke diensten. Hoewel we natuurlijk wel gewoontes hebben, laten we tijdens de diensten graag ruimte open voor spontaniteit onder leiding van de Heilige Geest.

Verantwoording

Wij zijn voorstanders van een zekere mate van zelfstandigheid, d.i. eigen verantwoordelijkheid, voor iedere plaatselijke vergadering. Wij zijn primair tegenover de Heer verantwoordelijk, niet tegenover overkoepelende organen of broeders met interlokaal gezag.

Reageren is niet mogelijk.